هواده عمقي
Submersible Areator


در شرایطی که امکان استفاده از دستگاه های هواده سطحی نباشد، هوادهی عمقی کاربرد قطعی و موثر در حوضچه های تصفیه فاضلاب خواهد داشت، این هواده برای حوضچه های با عمق زیاد و سطح کم (حوضچه تصفیه واحدهای صنعتی) مطلوبترین عملکرد را دارا می باشد.

کاربرد:

  • مخازن اختلاط و متعادل سازی
  • تثبیت لجن
  • شناور سازی
  • هوادهی استخرهای تصفیه

مزایای فنی:

  • نصب آسان حتی در مخازن موجود
  • کارکرد نرم و کم صدا
  • جلوگیری از رسوب لجن در ته استخر
  • جذب اکسیژن و بازدهی بالا در انتقال